TBN روغن

TBN روغن

روغن موتور نو ، از عدد قلیایی بین 5 تا 15 برخوردار است که با کارکرد آن در طول زمان و وارد شدن ترکیبات اسیدی به روغن،

این عدد کاهش پیدا میکند.

عواملي مانند: خواص شيميائي روغن، رطوبت، دما، نوع و مقدار محصولات ناشي از فساد روغن در سيستم،

احتمال تشدید فرایند اكسيداسيون روغن را افزایش می دهد که همان ایجاد محیط اسیدی میباشد.

 

TBN یا Total Base Number

TBN همان عدد قلیائیت است که نشان دهنده میزان توانایی روغن برای مقابله با اسیدهای تولید شده در موتورهای احتراقی می باشد.

هنگامی که این عدد پایین می آید روغن، خاصیت قلیایی خود را از دست میدهد و بسیار اسیدی و خورنده خواهد شد.

نظر خود را بنویسید