روانکار ها

TBN روغن

روغن موتور نو ، از عدد قلیایی بین 5 تا 15 برخوردار است که با کارکرد آن در طول زمان و وارد شدن ترکیبات اسیدی به روغن، این عدد کاهش پیدا میکند. عواملي مانند: خواص شيميائي روغن، رطوبت، دما، نوع … ادامه مطلب

0 نظرات